Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Duševně nemocní Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi

Zápis z 1. setkání Lokálního partnerství

Vydáno: 5.12.2011 Autor: administrator Rubrika: Osoby ohroženy sociálním vyloučením, v problémech a krizi

V rámci spolupráce Města Hodonín a vládní Agentury pro sociální začleňování bude v následujících měsících a letech probíhat setkávání a spolupráce hodonínských organizací, které jsou ve styku s občany ohroženými sociálním vyloučením. Protože jsou tyto aktivity v mnohém velmi blízké a propojené s procesem komunitního plánování sociálních služeb, uveřejňujeme zde zápis z prvního setkání, které se konalo dne 16.09.2011.

Zápis Lokální partnerství Hodonín

dne: 16.09. 2011

hod: 10:00

místo: Sál  zastupitelstva, Národní třída 25, hodonín

 

Přítomni:

Radek Hořák – Úřad práce Hodonín

Barbořák Jiří – NZDM Pohoda Hodonín

Suchánek Stanislav -  ZŠ červené domky Hodonín

Novotná Jarmila – ZŠ Pšovská Hodonín

Čajka Josef – K-Centrum Hodonín

Foralová Jana – Oblastní Charita Hodonín

Koupilová Věra – Krajský úřad Jihomoravského kraje

Vašíček Jindřich – Městská Policie Hodonín

Polášková Radka – Policie České Republiky Hodonín

Čermák Stanislav – Policie České Republiky Hodonín

Švagerková Lenka – Psychocentrum Hodonín

Moosová Jarmila – Romské středisko Hodonín

Bimková Jana – Městská bytová správa, spol. s.r.o. Hodonín

Kučera Ján – Euroroma Hodonín, o.s

Vašková Hana – Společenství Romů na Moravě

Balgová Jana – Společenství Romů na Moravě

Franta Milan – MěÚ Hodonín

Kružík Vladimír J. – MěÚ Hodonín

Klepáčová Michaela – MěÚ Hodonín

Bušina Martin – MěÚ Hodonín

Hýbner Jaromír – Město Hodonín

Šolková Barbora – ÚV ČR, Agentura pro sociální začleňování

Tvrdíková Markéta – ÚV ČR, Agentura pro sociální začleňování

 

  1. Markéta Tvrdíková zahájila první setkání LP Hodonín
  2. Úvodní slovo Ing. Jaromír Hýbner, omluvil paní Milerovou, pověřenou radní starostou města Hodonína jako garanty LP Hodonín
  3. Barbora Šolková prezentovala činnost Agentury (ASZ) ve všech lokalitách, zmínila problematické úvodní působení ASZ v roce 2008. Nyní se jedná již o stabilní aktivity.
  4. Barbora Šolková prezentovala aktuální projektové výzvy vázané na sociálně vyloučené lokality. V rámci těchto výzev hodlá město Hodonín předložit projektové výzvy na podporu sociálně aktivizačních služeb, podporu case managementu a propojení spolupráce OSPOD, NNO a dalších subjektů v Hodoníně. V tuto chvíli jsou projektové záměry konzultovány s vedením města a povřeným řídícím orgánem – MPSV.
  5. Identifikace potřeb města v oblasti sociálního vyloučení: V rámci aktivní diskuze mezi partneři bylo definováno několik problematických oblastí:

 

Bydlení:

Partneři zmiňují potřebu aplikace systému prostupného modelu bydlení v Hodoníně. Důvodem jsou:

-          nízká stávající kapacita ubytovacích prostor

-          absence mezistupně bydlení mezi noclehárnou (azylovým domem) a komerčním nájemným

-          absence systému přidělování bytů – není veřejně znám

-          sociální byty existují, ale jejich využití je neznámé

-          s lidmi ze SVL není přímá spolupráce mezi majitelem (správcem domu) a nájemníky pomocí terénních sociálních pracovníků (TSP)

-          absence azylového domu pro ženy

 

 

kladem: město může využít stávajících TSP , jejichž počet je však podhodnocený

 

Zadluženost:

Zejména v ulicích Janáčková, P. Veselého je vysoká zadluženost obyvatel vůči městu Hodonín, na nájemném. Dluh na městských bytech čítá cca7,5 milKč. Nutná podpora spolupráce s odborem sociálních věcí, aby se nezhoršovala celková situace rodin. V uvedených domech je vysoká fluktuace nájemníků. Velkým problémem jsou dále nebankovní finanční půjčky.

 

Zaměstnanost:

 

Radek Hořák – 2192 nezaměstnaných (112 osob romské národnosti – odhadem)

-          kvalifikace: 75 se základním vzděláním

-                             31 střední odborné vzdělání

-                             2 VŠ

-                             4 SŠ

 

- nabídka ÚP: 16 míst pro ZV

- velkým problémem je sankční vyřazení z evidence (nespolupráce, atd – v Hodoníně čítá cca 10%)

 

potřeba:

motivovat podnikatele

snížit nelegální zaměstnávání „na černo“

zvýšit poptávku investorů v Hodoníně

zprostředkovat zaměstnancům dopravu do zaměstnání – častý problém ve vzdálenosti

chybí chráněná práce, kde by se uživatele naučili pracovním návykům

v Hodoníně jsou nízké platy

 

Ján Kučera – projektový záměr založení sociální firmy v Hodoníně pro cca 6-8 pracovních míst, oblast levných potravin, tato potřeba vychází i z KPSS

 

Foralová Jana – OCH může zprostředkovat potravinovou pomoc, nevýhodou je absence skladů v blízkosti

 

-          nízké příjmy se odráží na vzdělávání dětí – rodiče nemají na zpoplatněné učební pomůcky, děti s nemohou účastnit společenských akcí

 

Klepáčová Michaela - OSV přispívána 1.třídu – 1000,- Kč, 1.ročník SŠ – 1500,-

 

ÚP dotuje VPP, celkem 388 v okrese – důležité nastavit vyjednávání ostatními starosty

 

Sociálně patologické jevy:

 

stav:

nedostatečná prevence na školách – málo pracovníků

největší problematika – Toluen – užívají i děti ve věku 7-8 let

kladem je dobrá spolupráce se školami

 

Barbořák Jiří – NZDM Pohoda poskytuje primární prevenci, TSP vytypovávají klienty – nízký počet TSP

 

Bušina Martin – návrh zavedení etické výchovy na školách

 

možnosti řešení:

-          zvýšení prevence na školách – návrh nabídky školního informačního kanálu – není známá efektivita

-          návrh poradenského pracoviště pro školy – servisní centrum pro školy

-          zvýšení TSP

-          propojení TSP a škol

-          přijetí Strategie proti soc.vyl.

 

Kriminalita:

-město využívá projektů prevence kriminality

Vašíček Jindřich – z hlediska MP Hodonín, je zde malá kriminalita – převažuje majetková trestná činnost, zvýšení v problematice drobných krádeží v důsledku výstavby nákupního centra

-          Janáčkova a P. Veselého je pouze subjektivně nebezpečná

-          většina činů není nahlášena

-          trestné činy obecně v Hodoníně klesají

 

Z důvodu vyčerpání časové dotace jednání ukončeno, na příští setkání, které se uskuteční cca za měsíc se budou projednávat navrhovaná opatření doporučená ASZ dále projednání jednacího řádu, rozdělení do pracovních skupin.

 

zapsala: Tvrdíková Markéta


Copyright © Město Hodonín
Všechna práva vyhrazena

Provozováno na redakčním systému phpRS
Webdesign © 2009 – 2013 StastnyWeb